İş Güvenliği Uzmanı

project

İş Güvenliği Uzmanı Nedir?

İş güvenliği uzmanı; iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanan şeklinde tanımlanmış, Teknik eleman olarak ise; teknik öğretmenler, fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin meslek yüksekokullarının iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları sayılmıştır.

İşyerlerinin ve İş Güvenliği Uzmanlarının Sınıflandırılması

6311 sayılı Kanun işyerlerini ve iş güvenliği uzmanlarını aşağıdaki şekilde üç ayrı sınıfa ayırmıştır.
İşyerlerinin Sınıflandırılması:

  • Çok tehlikeli işyeri
  • Tehlikeli işyeri
  • Az tehlikeli işyeri

İş Güvenliği Uzmanlarının Sınıflandırılması

  • A sınıfı iş güvenliği uzmanı
  • B sınıfı iş güvenliği uzmanı
  • C sınıfı iş güvenliği uzmanı

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği, işyerini ve çalışanı koruyup kollayan sistemli ve bilimsel çalışmalar bütünüdür.

İşyeri Hekimi

İş sağlığı, çalışanların işe uygunluklarını belirler ve çalışanı mesleki hastalıklara karşı korur

Risk Değerlendirmesi

İşyerinde varolan tehlikelerin belirlenerek bu teklikelerin riske dönüşmesini engelleyen çalışmadır

Sağlık & Güvenlik Planı

Yapı ve mandencilik işlerindeki risklerin değerlendirildiği. Çalışanların sağlık ve güvenliğinin kounmasını sağlayan kuralları içeren plandır.

İş Güvenliği Eğitimleri

Çalışanlara karşılaşacakları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve bilincini oluşturmak hedefleri

Acil Durum Planı

Çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün olan acil durumları belirleyen ve bunların olumsuz etkilerini önleyici tedbirleri alan plandır.

Yangın Güvenliği Eğitimi

İşyerinde yangının oluşmasını engelleyen ve yangınla mücadele ederek çalışanların ve ortamın güvenliğini sağlayan sistemli çalışmalardır

Patlamadan Korunma Eğitimi

Patmalamadan konrunma dökümanı, olası patlamaların önlenmesi amacıyla hazırlanan, teknik ve organizasyonel çalışmaları içeren dökümandır.

Diğer Sağlık Personeli Hizmeti

İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde İşyeri Hekimi ile birlikte çalışır, veri toplar ve gerekli kayıtları tutar.

İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacaklara ait sağlık raporu örneğidir.